#زبان_روسی photos & videos

3 hours ago

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

100
3 hours ago

ویدیو کامل در پیج اصلی ما @russian_english20 مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

140
3 hours ago

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

140
3 hours ago

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

110
3 hours ago

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

280
3 hours ago

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

340
3 hours ago

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

170
3 hours ago

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

270
3 hours ago

ویدیو کامل در پیج اصلی ما @russian_english20 مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

320
4 hours ago

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

300
4 hours ago

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

421
4 hours ago

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

290
5 hours ago

آرزومه ستاره هارو از آسمون بردارم و به تو هدیه بدم🌟 . Всем привет👋🏻 . Звезда - Джони С Персидским переводом😉 . سلام دوستان عزیز👋🏻 ستاره _ اثری از جُنی همراه با ترجمه به زبان فارسی😉 . English translation will also be available in the future, if you want 🌹 . #russianboomm #звезда #джони #хит #jony #звезда_jony #персидскии ̆ #небесные_розы #любовь #russian #love #russian_song . #راشنبوم #ستاره ٓموزش_روسی #عشق ُنی #روسی #زبان_روسی ٓهنگ_روسی #موزیک_روسی ٓموزش_زبان_روسی #موزیک_ویدئو #میکس_عاشقانه

10919
5 hours ago

اعزام دانشجو به روسیه پذیرش تضمینی از دانشگاه دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران هنوز هم فرصت هست. #روسیه #اعزام_دانشجو_به_خارج #اعزام_به_روسیه #سچینوا #سماشکو #مسکو #سنت_پترزبورگ #نووسیبریسک # لمونوسوف #پاولوف #پزشکی_در_خارج #پزشکی #دندان_پزشکی #داروسازی #پادفک #کالج #زبان_روسی

161
11 hours ago

Выходи за меня:با من ازدواج کن لطفا با لایک ها و کامنت هاتون انرژی بدید ❤️ #تدریس_خصوصی_زبان_روسی #زبان_روسی_بیاموزیم #زبان_روسی_ا ٓنلاین #زبان_روسی #russian_language #learnrussianlanguage #زبان_روسی_تبریز #تبریز ٓموزش_زبان_روسی ٓموزش_زبان #زبان_روسی #مکالمه #fiftyshadesofgrey #زبان_خارجی #dakotajohnson

422
15 hours ago

🍃 کارگاه دستور زبان فارسی . اگر شما هم در دستور زبان‌های خارجی و تطابق آن با دستور زبان فارسی دچار مشکل هستید، این کارگاه مخصوص شماست.👍 . اگر شما هم احساس نیاز می‌کنید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و اطلاعات بیشتری از کارگاه کسب کنید. . 💜هدف ما در مکتب‌خانه دانش، آموزش با بهترین کیفیت ممکن است... . 🟣 زبان‌های خارجی با بهترین اساتید در مکتب‌خانه دانش یزد تدریس میشه، جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر، میتونید با شماره زیر تماس بگیرید👇 . ☎️ 03538273080 __________________ #هولدینگ_مکتبخانه_دانش_یزد #هر_زمان_هر_زبان #مکتبخانه_دانش_یزد #زبان_انگلیسی #آموزشگاه_زبان #انگلیسی_کاربردی #زبان_دوم #زبان_ترکی #زبان_چینی #زبان_خارجی #زبان_روسی #زبان_آلمانی #زبان_فرانسه #زبان_ترکی_استانبولی

643
18 hours ago

#زبان_خارجی به یک نفر مسلط به #زبان_روسی جهت ترجمه ۵۰ صفحه فارسی به روسی تخصصی حمل و نقلی نیازمندیم. . . . . . . . . . . . . . #پروژه_دانشجويي #پروژه_دانشگاهی #پروژه_ترجمه #کار_دانشجویی # #ترجمه_روسی #ما_بزرگیم #projetab

50
Yesterday

‏🇷🇺 من اومدم با پست آموزش حروف الفبای روسی😍 خب دوستان توضیحات تو چند تا پست قبلتر هست من دیگه دوباره توضیح نمیدم🤓 تو این ویدیو هم دست خط تایپی هست هم نوشتاری یک مثلام هست برای فهم بیشتر صدای حرف کلمه هایی که تو ویدیو اومدن رو این پایین لیست کردم با تلفظشون👇👇👇 امیدوارم بخونید و برا دوستاتون بفرستید🙏 автобус (اتوبوس(آفْتُبوس бабочка پروانه(باباچْکا ) вода آب(وادا ) глаза چشم(گْلازا ) дом خانه(دُم ) еда غذا(یِدا ) ёлка درخت کریسمس/کاج(یُلْکا ) жук خزوک(ژوک ) зонт چتر(زُنْت ) интернет اینترنت(اینترنت ) йогурт ماست(یُگورت ) книги کتاب‌ها(کْنیگی ) лодка قایق(لُدْکا ) машина ماشین(ماشینا ) ножницы قیچی(نُژنیتْسی ) овощи سبزیجات(اُواشی ) покупки خرید(پاکوپکی ) радуга رنگین‌کمان(رادوگا ) сок آبمیوه(سُک ) торт کیک(تُرت ) ухо گوش(اوخا ) фен سشوار(فیِن ) хлеб نان(خْلیِب ) цветы گل(تْسْویتی ) часы ساعت(چیسی ) шар بالن(شار ) щётка مسواک(شیُتْکا ) объектив لنز(دوربین )/عدسی(آبْیِکْ‌تیو ) сыр پنیر(سیر ) коньки کفش اسکیت(کانْکی ) эскалатор پله‌برقی(اِسْکالاتر ) юбка دامن(یوبْکا ) яблоко سیب(یابْلاکا ) #آهنگروسی #اهنگروسی #زبانروسی #روسی #روسیه #زبان_روسی #اموزش_روسی #آموزش_روسی #روسی_از_صفر #روسی_مقدماتی #روسی_آسان #آموزش_روسی_آنلاین

15130
Yesterday

ویدیو کامل در پیج اصلی ما @russian_english20 مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

240
Yesterday

ویدیو کامل در پیج اصلی ما @russian_english20 مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

190
Yesterday

ویدیو کامل در پیج اصلی ما @russian_english20 مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

260
Yesterday

ویدیو کامل در پیج اصلی ما @russian_english20 مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

200
Yesterday

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

621
Yesterday

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

620
Yesterday

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

460
Yesterday

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

440
Yesterday

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

620
Yesterday

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

723
Yesterday

مکالمات روسی روش CTl پرفروش ترین و کامل ترین پکیج تصویری مقدماتی تا پادفک زبان روسی با مطالعه این پکیج به صورت فشرده در ۳ الی ۴ ماه متوسط در ۶ الی ۷ ماه و با مطالعه ترمی و با ساعات کمتر در ۱ سال زبان روسی را به راحتی یاد بگیرید و به سطح پادفک برسید بستگی به شرایط و میزان مطالعه تان این پکیج نیاز شما را برآورده میکند😉 . با قیمت بسیار خوب با این پکیج معادل چند جلسه خصوصی ،ولی بالای ۱۸۰ جلسه روسی را در شش ترم یاد بگیرید 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 با تخفیف ۴۰ درصد تا ۳۰ آذر ۹۹ 👇 مزایا دوره: اشانتیون دوره های رایگان دوره تدریس مکالمه استاد فراهانی تدریس راه روسیه و کتاب جدید سوغات روسیه و ... چندین اشانتیون دوره های رایگان ، استثنایی و جدید دیگر برای ثبت نام کنندگان کل دوره با ی پک هدیه جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام دایرکت دهید .🇷🇺🇷🇺🇷🇺 @russian_english20 😍😍 #کلاس_مجازی #کلاس_انلاین #استاد #استاد_فراهانی #روسی #روسیه #کلاس_مجازی #زبانروسی #در_خانه_بمانیم #زبان_دوم #آموزش_زبان_روسی #اموزش_زبان_روسی #تدریس_خصوصی #کدینگ_لغت_روسی #کرونا #مکالمه #مکالمه_روسی #مهاجرت #مهاجرت_روسیه #زبان_روسي #انگلیسی #زبان #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #تهران #پادفک #پادفک_روسی #زبان_روسی #russian #russia #learning_russian #learningrussianlanguage

800
Yesterday

....🥁🥁مژده مژده 🥁🥁..... آموزش عالی آزاد مشکات برای دانشجویان عزیز مسابقه ای در نظر گرفته است . جوایز : نفر اول ۱ترم مکالمه ترمیک رایگان دوره های زبان انگلیسی ترکی عربی روسی المانی فرانسوی سوئدی به انتخاب دانشجو همراه با گواهینامه وزارت علوم و قابل ترجمه😎 ۲۵درصد تخفیف شامل تمام دوره های موسسه مکالمه ذکر شده در بالا + کنکور و ایلتس به انتخاب دانشجو مراحل شرکت در مسابقه : ۱ )ارسال این پست در استوری خود و تگ کردن پیج موسسه در استوری 😊 ۲ )منشن کردن ۵ نفر از دوستانتون در کامنت 💬💫 ۴ )لایک❤ تاریخ قرعه کشی ۷ آبان ساعت ۱۲ ظهر به صورت لایو لازم به ذکر هست بین کسانی قرعه کشی انجام میشود که پیج موسسه را حتما فالو کرده باشند با تشکر منصوره نوروزیان کارشناس رسانه آموزش عالی ازاد مشکات #مشکات #آموزش_عالی_آزاد_مشکات #مسابقه #زبان_انگلیسی #زبان_روسی #زبان_عربی #زبان_آلمانی #زبان_فرانسه

131154

Top photos & videos on #زبان_روسی

3 weeks ago

الووو الوووو الوووو🤨 صدام میاد❗❗❗ Можно к телефону вас??♥️☎️ ⠀ آموزش مکالمه تلفنی خدمت شما مهم ترین اصطلاحات همراه با تلفظ، نکات مهم و....🥺✨ ⠀ بچه بودم مزاحم میشدم؛ معمولا پیرزنها اصلا اعصاب نداشتن🤷‍♀️😶 ⠀ این پیج رو حمایت کنین با لایک و کامنت های خوبتون♥️😘 شما تا حالا مزاحم تلفنی شدین؟؟😁 بفرستین برای کسانی که میخوان مزاحم تلفنی بشن...🤨😎☎️ #تلفن #آموزش_آنلاین_زبان #آموزش_زبان_روسی #زبان_روسی_آنلاین #russian_language #زبان_روسی #الو #hello #russian_language_lesson #زبان_روسی_با_المیرا #آموزش_آنلاین #تدریس_آنلاین

2.3k357
last month

Всем привет дорогие друзья 😍 ⠀ امروز اومدم الفبای زبان روسی رو از زاویه جدید بهتون معرفی کنم؛ از زاویه درست و صحیحش☺️😉 نکته مهم که توی کلیپ گفتم اینجا هم میگم؛ تلفظ در زبان روسی خیلی مهمه ؛درست یاد بگیرین!!🌿✨برای تهیه این کلیپ از آهنگ استاد عشق؛ محسن چاووشی کمک گرفتم😍 ⠀ تمام کلماتی که مثال زدم از تصاویر الفباست؛ و مشخصه معنیش چون شکل دارند،تلفظشم توی کلیپ واستون نوشتم...اما بازهم اینجا واستون مینویسم⬇️ ⠀ Арбуз هندوانه Банан موز Волк گرگ Гусь غاز Дом خانه Енот خرسکی‌ها Ёжик جوجه تیغی Жук نوعی سوسک Заяц خرگوش Игла سوزن Йогурт نوعی ماست شیرین Кот گربه Лук پیاز Мышь موش ⠀ - این قسمت بخشی از الفبا بود؛ اگه میخواین قسمت های بعدی هم باشه با لایک و کامنت همراهی کنین💕🤗 - هرکسی این پست رو لایک کنه؛ کامنت بزاره و یکی از دوستاشو که زبان روسی واسش جالبه تگ کنه؛ تا 24 ساعت میتونه دایرکت بده تا تلفظ الفباشو چک کنم و رفع اشکال کنیم...☺️از دست ندین🧡🙂 ⠀ Всем спасибо большое, до скорой встречи😊❤️ #زبان_روسی_بیاموزیم #زبان_روسیه #تدریس_روسی #تدریس_آنلاین #روسیه_مسکو #زبان_روسی_آنلاین #زبان_روسی_با_المیرا #زبان_روسی_بخونیم #زبان_روسی #روسیه 🇷🇺 #تدریس_زبان_روسی

1.3k212
Jul 2020

من از ماه مارچ توی قرنطینم.نه از اون قرنطینه هایی که مردم میرن وسط پارتی و استیکر اِستِی هوم اینستاگرام رو میذارن،من چهار ماهه که به معنای واقعی توی قرنطینم.و جالبه که بدونین قصدم ندارم تا وقتی واکسن نزدم ازش بیرون بیام. چون واقعیتی که هستو باور دارم و دلم نمیخواد ایندفعه مثل بقیه به خودم دروغ بگم که بیمار نمیشم،که اگه بشمم چیزی نیست سختیش دو هفتس و بعدش مثل روز اول سرپا میشم. دو هفته ی اول قرنطینه برای من خیلی سخت بود چون زندگی قبل از قرنطینه ی من اینطور بود که اگه برنامه ی خاصی هم نداشتم،هرروز شده چند دقیقه حتما باید بیرون میرفتم و قهوه ی مورد علاقه مو میگرفتم تا بتونم روحیه مو حفظ کنم وگرنه اون روز،روزِ من نبود.من ادمی نبودم که بتونم یه جا بشینم و به روتین عادت کنم.برای من روتین یه جاده ی مستقیم به ته افسردگی بود که افتادن توش با هر جرقه و ناآرومی ای میتونست اتفاق بیفته و ازش بیرون اومدن با کسی بود که شماها بهش میگین خدا. الان که هفته ی n ام قرنطینه مو میگذرونم،قضیه برام از داخل خیلی فرق کرده.الان ترجیح میدم خونه باشم،کارای ثابتی که باید انجام بدمو انجام بدم و سر یه ساعت مشخص بخوابم تا فردا صبح زود برای شروع روتینم انرژی داشته باشم.در واقع همه چیز برعکس شده؛اگه قرار باشه یه روز جایی برم یا کار جدیدی بکنم خیلی سختم میشه چون روتینمو بهم میزنه و اصلا یجورایی حس ترسناک و غریبی بهم میده.خلاصه اینکه ادمیزاد به همه چیز عادت میکنه.پس انقد خونه نشستن و رعایت کردنو سخت برای خودتون جلوه ندین،اینطوری هم خودتون در امانین هم اطرافیانتون 🤍 #مسکو #روسیه #تحصیل_در_خارج #مهاجرت #مهاجرت_تحصیلی #مهاجرت_ا ٓسان #بلاگر_ایرانی #بلاگ #سنت_پترزبورگ #زبان_خارجی #زبان_روسی #پزشکی #پزشکی_روسیه #دندانپزشکی #مهاجرت_اروپا #اروپا #medicine #russia #studymedicine #immigration #moscow #sechenovuniversity #saintpetersburg #medical #medicalstudent #medicinerussia #sechenov_university #dentistry #blogger #blogging

84114
last month

به تاریخ شمسی امروز،و به تاریخ میلادی فردا میشه دو سال که ایرانو ترک کردم✈️داشتم به این فکر میکردم از روزی که مهاجرت کردم تا الان چقدر اولویتام بخاطر مسائلی که باهاشون درگیر شدم تغییر کرده.شاید اون موقع صرفا اینکه یه زندگی آروم تر از زندگی توی ایران داشته باشم،اینکه مستقل زندگی کنم،درس بخونم،کار کنم برام اولویت بود.اما الان توی چند ماه گذشته یچیزی به لیست اولویتام اضافه شده؛یچیزی که کل آرامشی که دنبالش دوییدم بهش بنده:پاسپورت جایی غیر از ایران. من از اینکه هرجا هرکاری بخوام بکنم گیر اعتبار نداشته ی ایرانم خسته شدم.از اینکه هرکسی وقتی میفهمه ایرانیم ناخواسته اولین چیزی که به ذهنش میرسه سیاسته خسته شدم.از اینکه هرجا اسم ایرانو میشنون واکنشی جز “اوی،ایران” نمیشنوم خسته شدم.من با ذره ذره وجودم خستم.نژادپرستی همه جای دنیا هست.همه جای دنیا بومی های اون کشور و شهر از خارجیاش به روش های مختلف جدا میشن.ولی اینکه بین خارجی ها هم دسته بندی بشی فاجعست.انگار که خارجی های جاهای دیگه یه طرف،ایرانی ها یه طرف دیگه ی قضیه باشن.از اینکه دائم توی این دسته بندی ها باشم حالم داره بهم میخوره.این چیزا رو‌ شاید حتی سال اول متوجه نشین؛هرچی بیشتر بگذره بیشتر درک میکنین. در آخر اینکه کلمه ای جز تاسف ندارم.من امید دارم؛آدمی به امید زندست.امیدوارم روزی برسه که وضعیتمون اگه خوب نمیشه،حداقل نرمال بشه.ولی اینکه سنم برسه اون روزو ببینم یا نه رو نمیدونم🤍 #مهاجرت #مهاجرت_تحصیلی #روسیه #پزشکی #تحصیل_در_اروپا #پزشکی_روسیه #مهاجرت_به_روسیه #روسیه_گردی #مسکو #سنپترزبورگ #مسکوگردی #مهاجر #زبان_روسی #یادگیری_زبان_روسی #مهاجرت_اروپا #russia #studyinrussia #studymedicine #studymedicineabroad #studyabroad #immigration #immigrationtorussia #russianlanguage #learnrussian

1.1k110
last month

•• 👇🏻 •• 🇷🇺 оставь меня в покое ! 🇬🇧 leave me alone 🇮🇷منـو تنـها بگـذار ____________________/ #russian #russian_language #learn_russian #russian_learners #russian_girl #زبان_روسی #آموزش_زبان_روسی

1326
last month

мороженое 🍦🍨 🇬🇧icecream 🇮🇷بستنی 🇷🇺 Это, это мороженое просто восхитительное. 🇬🇧Wow, this sundae looks so good. 🇮🇷وای! این بستنی خیلی خوب بنظر میرسه _____________________________________/ #Russian #russianwords #learn_russian #learn_russian_online #learnrusian #русскийязык #زبان_روسی #آموزش_زبان_روسی #کلمات_روسی

1234
3 days ago

مزیت های مهاجرت تحصیلی به روسیه(۱ ) خب من تا الان واقعیت هایی که اینجا وجود داشته و به چشم دیدم رو باهاتون به اشتراک گذاشتم،حالا وقتشه یذره مزیت هایی که نسبت به جاهای دیگه داره رو هم باهاتون درمیون بذارم. 📌پروسه ی گرفتن وقت مصاحبه و روند مصاحبه توی سفارت و ویزا گرفتن جز مراحل سخت برای مهاجرت به کشورهای دیگه محسوب میشه.روسیه از این نظر که برای ویزا نیاز به وقت قبلی نداره و مصاحبه ای در واقع برای صدور ویزا وجود نداره خیلیییی کار رو راحت کرده.یعنی شما وقتی پذیرش گرفتن از دانشگاه رو پشت سر میذارین دیگه عملا مهاجرتتون یه چیز تقریبا قطعیه و احتمال خیلی کمی هست که سفارت روسیه به شما ویزا نده.در حالی که برای ویزای سایر کشورها شما شاید سال ها باید توی نوبت مصاحبه ی سفارت بمونین(احتمالا آوازه ی ۲ سال انتظار برای وقت سفارت آلمان توی تهران به گوشتون رسیده ). 📌مورد بعدی که خیلی خصوصا توی این اوضاع اقتصادی ایران به نفع دانشجو و خونوادش میشه،عدم نیاز به تمکن مالی برای صدور ویزای روسیه است.تمکن مالی چیه؟!برای سایر کشورها شما باید به سفارت ثابت بکنین که یه مقدار مشخص پول(که خودشون هرسال تعیین میکنن چقدره )دارین و از پس زندگیتون توی اون کشور میتونین بربیاین.خب با این وضعیت دلار و یورو معادل ریالی این تمکن ها خیلییی زیاده و اینکه یه نفر بخواد این مبلغو یدفعه برای مثلا یکسال اماده بکنه یذره فشار بیشتری روی اون فرد پرداخت کنندس تا اینکه اون مبلغو ماهانه بخواد پرداخت کنه.یچیزی شبیه خرید عادی و خرید قسطی خودمونه این قضیه.برای روسیه شما نیازی به ارائه ی تمکن مالی ندارین. 📌مورد بعدی صدور سریع ویزاست،ویزای عادی یک هفته و ویزای فوری چندساعته اماده میشه(تا دوسال پیش که اینطور بود الان شاید یذره طولانی تر شده باشه )در حالی که پروسه ی صدور ویزا برای سایر کشورها انقدر سریع شاید امکان پذیر نباشه. ادامه رو توی پست بعدی مینویسم🤍 #روسیه #مهاجرت_به_روسیه #تحصیل_در_روسیه #مسکو #پزشکی_روسیه #زبان_روسی #روسیه_گردی #مسکوگردی #مهاجرت_تحصیلی #سنپترزبورگ #پادفک

78092
5 weeks ago

رجیستری و میگرشن کارت لحظه ای که وارد قسمت کنترل پاسپورت فرودگاه های روسیه میشین،بعد از بررسی پاسپورت و ویزاتون بهتون یه برگه کوچیک اندازه پاسپورت میدن که داخلش شماره و سریال ویزاتون و بقیه اطلاعاتتون نوشته شده.این برگه اسمش میگرشن کارته و جزیی از ۳ تا مدرک اصلی ای که باید همیشه حتی تا وقتی سر کوچه میرین همراهتون باشه.پس فکر نکنین یه کاغذ چرت و پرتیه و بندازینش دور یا گمش کنین چون دوباره گرفتنش خیلییی داستان داره😂. برگه ی بعدی ای که باید همیشه باهاتون باشه اسمش رجیستریه.تا سال پادفک،دانشگاه ها خودشون رایگان برای دانشجوها رجیستری انجام میدادن.یکسال پیش قانون عوض شد و مبنا رو بر این گذاشتن که برگه ی رجیستری نشون دهنده محل زندگیتون باشه.‌حالا از اینجا همه مشکل ها شروع شد: صاحبخونه ها خیلی سخت پیش میاد رجیستری براتون انجام بدن،چون با این کار باید یه مالیات جداگونه ای پرداخت کنن.شاید یسری هاشون با پول جداگونه از اجاره براتون انجام بدن اما درصد زیادیشون به کل راضی نمیشن و باید رجیستری از بیرون تهیه کنین.رجیستری میتونه از هتل باشه،میتونه خوابگاه باشه و یا خونه ی یکی دیگه.فقط باید به رجیستری که از بیرون میگیرین مطمین باشین چون احتمالا اینکه فیک باشه خیلی زیاده و اگه شما توی سیستم بیشتر از ۱ هفته از ورودتون به روسیه گذشته باشه و رجیستر نداشته باشین،باید تقریبا ۶۷ دلار جریمه بدین و علاوه بر اون протокол-پراتاکُل(اینطوری باید تلفظ کنین )براتون میزنن.و یک شهروند خارجی اگه ۲ تا پراتاکل بگیره دولت این حقو داره که از روسیه دیپورتش کنه(به قسمت این حقو داره دقت کنین،یعنی میتونه دیپورت کنه میتونه نکنه )پراتاکل رو به صورت برگه بهتون میدن که مثل رجیستری و میگرشن کارت باید همیشه توی پاسپورتتون و همراهتون باشه. دیگه همین،امیدوارم براتون مفید بوده باشه🤍 📌عکس توی باغ جلوی کلیسای سنت اسحاق سنپترزبورگه که یکی از جاهای مورد علاقه ی منه.اگه دوست داشتین در موردش مینویسم🤎 #روسیه #مسکو #سنپترزبورگ #سفر_به_روسیه #ویزای_تحصیلی #پزشکی_روسیه #دندانپزشکی_روسیه #تحصیل_پزشکی_در_روسیه #مهاجرت_ا ٓسان #زبان_روسی #روسیه 🇷🇺 #پزشکی #تحصیل_در_خارج #تحصیل_در_روسیه #مهاجرت_به_روسیه #بلاگر_ایرانی #کلیسای_جامع_سنت_اسحاق #زبان_روسی #پادفک #پادفک_روسی #studyinrussia #studygram #russianlanguage #studymedicine #studyabroad #studymedicineinrussia #saintisaacscathedral #traveltorussia #исаакиевскии ̆собор #санктпетербург #москва

43054
last month

PЕRSIAN CAT MUSEUM ⠀ ⠀ Во время нашей последней поездки в Тегеран я получила кучу эмоций после посещения этого места! ⠀ ⠀ Здание музея-кафе представляет собой старый двухэтажный дом с небольшим двориком, внутри которого есть фонтанчик. ⠀ ⠀ В каждой из комнат стоят столы и небольшие диванчики, стены полностью увешаны всевозможными картинами пушистых четвероногих. ⠀ ⠀ Первое, что бросается в глаза- атмосфера легкости и открытости. Иранки расслаблено сидят за своими столиками, покуривают сигареты, пьют капучино, разговаривают между собой и делают селфи с 🐱 ⠀ ⠀ Две девушки-официантки, с шалью на шее, улыбчиво принимают заказы или сидят на крыльце. ⠀ ⠀ Ну и то, ради чего мы туда пришли- котики. Чистые, ухоженные и спокойные( кроме одного ) ) коты разных пород были абсолютно в каждом уголке. С ними играли дети, брали на руки и фотографировались. ⠀ ⠀ Еще в музее-кафе можно было купить корм и покормить их.⠀ ⠀ В общем, я, как человек, который 2 года не брал на руки этих пушистых комочков, осталась оочень счастлива и довольна. ⠀ ⠀ Всем, кто будет в Тегеране, советую там обязательно побывать! ⠀ ⠀ В сторис можете посмотреть еще фото и видео ) ⠀ ⠀ Есть здесь любители котиков? 🐱или🐶?⠀

64114